LV EN RU ET

PRIVĀTUMA POLITIKA

Kas Mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’Madonas viesnīca’’,
reģistrācijas numurs: 45403011064,
juridiskā adrese: Saieta laukums 10, Madona, Madonas nov., LV-4801, Latvija

Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām kārtībām.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar  Mums varat sazināties.

Dažreiz mums ir jāmaina Mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?

– Viesnīcas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums viesnīcas pakalpojumus, tai skaitā naktsmītnes nodrošināšanu. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pakalpojumus. Mums ir saistoši likumos noteiktie viesnīcu pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām Mēs glabājam 3 gadus.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība (jeb valstspiederība))

– Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)

– Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš)

– Cita informācija, lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus (piemēram, automašīnas reģistrācijas numurs, ja viesnīca piedāvā autostāvvietas pakalpojumu un ja izmantojat to)

Pakalpojuma nodrošināšana
– Elektroniskā pasta adrese Jūsu piekrišana
– Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, Ja sniedzat neprecīzus datus.

– Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Mūsu viesnīcas teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 30 dienām.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Biometrijas dati (sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese

Mūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

– Reklāma/informatīvie materiāli

Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem Mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko Mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

Jūsu piekrišana

– Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija)

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

– Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Mūsu viesnīcas teritoriju (videonovērošana) vai Mūsu mājaslapu (sīkdatnes), kā arī Jums piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.

– Sadarbības partneri

Ja Jūs veiksiet Mūsu pakalpojuma pasūtīšanu caur Mūsu sadarbības partneriem (piemēram, Booking.com, tūrisma aģentiem, operatoriem), no šiem sadarbības partneriem mēs iegūsim datus, lai nodrošinātu Mūsu pakalpojuma sniegšanu Jums.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

– Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums (piemēram, lai nodrošinātu naktsmītnes rezervāciju), Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai ārpakalpojuma sniedzēji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

– Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot juridiskas prasības.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu likuma pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai arī citos šauri definētos īpašos gadījumos.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr, Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi.

– Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

– Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

– Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

– Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

– Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko veicam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

– Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

– Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

– Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Datu pārziņa kontaktinformācija

SIA “Madonas viesnīca”
Adrese: Saieta laukums 10, Madona, Madonas nov., LV-4801
E-pasts: vilnis85@inbox.lv
Informatīvais tālrunis: +371 29278800

Madonas viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Norēķinu kārtība

 • Rēķinam par dzīvošanu viesnīcā ir jābūt apmaksātam pirms reģistrēšanās vai reģistrēšanās laikā.
 • Bankas pārskaitījums
 • Kredītkarte (VISA, Maestro, MasterCard)
 • Skaidra nauda EUR. 

Reģistrēšanās laiks

 • Iebraukšana no plkst. 14:00
 • Izbraukšana līdz plkst. 12:00 

Piedāvājam Jūsu ērtībām (lūdzu dariet mums zināmu par agrās iebraukšanas vai vēlīnās izbraukšanas laikiem veicot rezervāciju):

 • Agro iebraukšanu no plkst. 07:00-12:00 papildus maksa 10 EUR par numuru.
 • Vēlīno izbraukšanu līdz plkst. 15:00 – 10 EUR par numuru. No plkst.15:00 – plkst.18:00 tiek ieturēta maksa 50% apmērā no numuriņa cenas.

Autostāvvieta

 • Viesnīcas viesu automašīnu novietošanai tiek piedāvāta bezmaksas autostāvvieta viesnīcas pagalmā un viesnīcas priekšpusē, pie galvenās ieejas.

Veļas mazgāšana

 • Piedāvājam kvalitatīvus un ātrus veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Bērni

 • Bērniem līdz 6 gadu vecumam nakšņojot bērnu gultiņā vai kopā ar vecākiem kā arī brokastis – bez maksas.
 • Bērni no 6 gadu vecuma – 12 gadu vecumam nakšņo par papildus maksu 5EUR/nakts, brokastu bufete 2EUR/pers.. 

Papildus gultas vieta

 • No 12 gadu vecuma – pieaugušie 10 EUR/nakts. Brokastu bufete 4EUR/pers.
 • Numuros iespējams izvietot 1 papildus gultu.

Mājdzīvnieki

 • Viesnīcā atļauts uzturēties ar neliela un vidēja izmēra mājdzīvnieku, kas sver ne vairāk par 5 kg, iepriekš saskaņojot to ar viesnīcas administrāciju. Papildmaksa par dzīvnieku – 35,00 EUR par diennakti.
 • Suņiem pārvietošanās pa viesnīcu – tikai saimnieka pavadībā ar pavadu un uzpurni.
 • Viesis nes pilnu materiālo atbildību par viesim piederošā dzīvnieka bojājumu nodarīšanu viesnīcas inventāram, kā arī par dzīvnieka trokšņošanu un pārējo viesnīcas viesu miera traucēšanu.

Smēķēšana

 • Viesnīcā atļauts smēķēt tikai speciāli izveidotā vietā(vieta atrodas virs 4.stāva) vai ārpus viesnīcas telpām. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā tiek noteikts 200EUR apmērā/vienai personai.

Internets

 • Visā viesnīcā pieejams bezvadu internets – bez maksas.
 • “Hotel Free 1” – 1.stāvā un “Hotel Free 2”, “Hotel Free 3” – 2., 3., 4., stāvā.

Iekšējās kārtības noteikumi 

 • Lai reģistrētos viesnīcā, visiem numurā dzīvojošajiem viesiem ir jāuzrāda derīga pase vai identifikācijas karte, kā arī derīga viesa kredītkarte iespējamo papildpakalpojumu garantēšanai. Ja viesis nepiekrīt uzrādīt kredītkarti, viesim ir jāmaksā drošības nauda 100.00EUR apmērā, papildus pakalpojumu garantēšanai.
 • Viesnīcā aizliegts traucēt citu viesu mieru ar skaļu vai neadekvātu uzvedību. Viesnīcā ir noteiktas īpaši klusās stundas no 23:30 līdz 6:00.
 • Drošības apsvērumu dēļ pēc plkst.23:00 viesu apmeklētājiem uzturēties viesnīcā nav atļauts. Ja apmeklētājs izlemj palikt pa nakti, tad jāreģistrējas kā viesnīcas viesim, pērkot papildu gultas vietu (saliekamā gulta un gultasveļa 10 EUR/pers.) vai atsevišķu numuriņu. Viesis nes pilnu atbildību par savu apmeklētāju rīcību.
 • Aizliegts bojāt viesnīcas inventāru. Ja ierodoties konstatēts inventāra bojājums numurā, lūgums par to ziņot viesnīcas administrācijai, lai izvairītos no pārpratumiem.
 • Par bojājumiem, kas radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta samaksa atbilstoši bojājuma apmēram.
 • Bez iepriekšējas saskaņošanas numuros aizliegts dedzināt sveces (kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības). Viesnīcā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.
 • Viesnīcas numuriņos aizliegts izmantot – elektriskās plītis, mikroviļņu krāsnis, lietot atklātu uguni.
 • Viesnīcas apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.
 • Viesnīcā atļauts smēķēt tikai speciāli izveidotā vietā(vieta atrodas virs 4.stāva) vai ārpus viesnīcas telpām. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā tiek noteikts 200EUR apmērā/vienai personai.
 • Viesnīca neuzņemas atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības.
 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāatrodas vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.
 • Viesnīcā atļauts uzturēties ar neliela un vidēja izmēra mājdzīvnieku, kas sver ne vairāk par 5 kg, iepriekš saskaņojot to ar viesnīcas administrāciju. Papildmaksa par dzīvnieku – 35,00 EUR par diennakti. Suņiem jāpārvietojas pa viesnīcu – tikai saimnieka pavadībā ar pavadu un uzpurni.
 • Par šo Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu viesnīcas administrācija patur tiesības atteikt viesnīcas pakalpojumus, neatgriežot samaksāto naudu par numuriņu un iemaksāto drošības naudu.